Historie odboru POHYB Kaznějov:

Samostatný odbor České asociace sportu pro všechny ( zkratka ČASPV) Pohyb Kaznějov vznikl v září 1997 rozhodnutím cvičitelů ZRTV na výroční schůzi Tělovýchovné jednoty Aktiva Kaznějov.

Tato TJ sdružovala více oddílů (fotbal, tenis, volejbal, základní tělovýchova, vodáci) a pod jednotnou hlavičkou TJ i hospodařila s financemi po dlouhou řadu let. A právě to byl hlavní důvod k osamostatnění jednotlivých oddílů, které chtěly prosadit vlastní zájmy na uplatnění dotačních financí ČSTV a příspěvků na činnost od města Kaznějov a utratit finanční prostředky ve prospěch svých členů a cvičenců.

Prvním předsedou samostatného odboru byla zvolena Hana Kundrátová, náčelníkem Aleš Hájek, členy revizní komise pak Miroslava Tegiová a Jarmila Šturcová – všichni aktivní cvičitelé jednotlivých skupin.

Cvičitelský sbor tvořili další zkušení cvičitelé jednotlivých složek: Ljuba Šuchmanová, Helena Hájková – zdravotní cvičení, Josef Švamberk – muži, Jarmila Šturcová – nejmladší žactvo, Veronika Lukášová – rodiče a děti, Hana Kundrátová, Miroslava Tegiová – žákyně, Aleš Hájek – žáci. V dalších letech přibyl aerobik pod vedením Petry Vankové a Ireny Horákové.

Po několika letech došlo k odchodu některých stávajících cvičitelů a jejich nahrazení těmi, kteří byli odchováni v žákovských oddílech. K předškolním dětem přichází Pavla Záturová, žákyně přebírají sestry Divišovy, žáky cvičí Petr Šlajer a Martin Schröpfer a za aerobik je zodpovědná Marcela Nechutná.

Postupem let došlo k dalším změnám, ubyly některé složky, o které již nebyl takový zájem, nebo jejichž cvičitelé nemohli z osobních či pracovních důvodů jejich chod zabezpečovat, a naopak přibyly složky nové. V rámci těchto změn se obměnil i cvičitelský sbor. Rodiče a děti a následně i nejmladší žactvo přebírají Michaela Mudrová a Jindřiška Adámková. V roce 2011 přibývají nové posily: Blanka Danihelková – nejmladší žactvo, Michaela Šmidová – mladší žákyně.

Díky pochopení vedení základní školy a města Kaznějov se pravidelné cvičební hodiny konají v tělocvičně základní školy. Nájemné za tělocvičnu tvoří 75 % nákladů na činnost.

Proškolení cvičitelů, účast na seminářích, získání teoretických znalostí a hlavně praktické vedení cvičebních hodin je náročné pro všechny cvičitele. Většina si musí udělat čas na přípravu hodin, promyslet program, pomůcky a nářadí tak, aby systematická tělocvičná činnost vedla k postupnému zlepšení dovedností, zvýšení kondice, utužení zdraví a rozšíření schopností nejen tělesných, ale i duševních. Prvořadým principem práce cvičitele je systematičnost v tréninkovém procesu.

V našem odboru Pohyb Kaznějov se během 14 let tělocvičné práce vystřídaly stovky cvičenců, někteří začínající jako malé předškolní děti s rodiči prošli zdárně žákovskými kategoriemi a v dospělosti cvičí buďto opět v našem odboru, anebo si našli jiný aktivní speciální oddíl. Stejně tak se v našich řadách vystřídalo mnoho schopných, nadaných a hlavně ochotných cvičitelů, jejichž práce v odboru je založena čistě na dobrovolnictví.

Cílem činnosti našeho odboru je umožnit přístup široké veřejnosti v Kaznějově a okolí k pravidelnému sportovnímu vyžití a dát tělocvičné základy všem, kdo mají odpovědnost ke svému zdraví.

K 1.12.2010 byl zvolen nový výbor ve složení: Lenka Novotňáková – předseda odboru, Petr Šlajer – náčelník a zástupce předsedy, Michaela Mudrová – revizní pracovník, Pavla Divišová – pokladník, další členové výboru – Jindřiška Adámková, Josef Švamberk, Hana Kundrátová.

pohybkaznejov@seznam.cz